Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Radě města je předložena žádost o dotaci do 50.000,- Kč na účely uvedené v § 85 písm. c) zákona o obcích. Rada  přijme usnesení, že schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení XY ve výši 30.000,- Kč.  Následně finanční odbor připraví návrh Smlouvy o poskytnutí dotace. Musí být návrh smlouvy předložen na další jednání rady, kde bude v usnesení  uvedeno  „ rada města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku občanskému sdružení XY a pověřuje pana starostu jejím podpisem“? Nebo může být smlouva uzavřena bez toho, aby se znovu v radě její návrh projednal?

Pokud již jednou rada obce usnesením schválila poskytnutí dotace, není třeba o smlouvě o poskytnutí dotace, která je s tímto usnesením rady v souladu, v radě (znovu) rozhodovat.
Pokud jde o dotaci poskytovanou subjektu a za podmínek, uvedených v § 85 písm. c) zákona o obcích a současně výše dotace nepřesáhne 50 000 Kč, je k rozhodnutí o poskytnutí dotace oprávněna rada obce na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích. Zákon o obcích ani jiný zákon neobsahují úpravu formy poskytovaní dotace obcemi, což znamená, že poskytnutí dotace lze učinit toliko smluvní formou, tj. na základě dvoustranného právního úkonu (obec „nabízí“ dotaci a žadatel dotaci „přijímá“ a zavazuje se plnit dohodnuté podmínky). Usnesení rady obce o poskytnutí dotace proto představuje pouze nutnou podmínku pro vznik dotační smlouvy (viz § 41 odst. 2 zákona o obcích), nicméně samo o sobě není právním úkonem (smlouvou o poskytnutí dotace), tj. není závazné navenek, neboť usnesením příslušného orgánu obce vzniká pouze jeden předpoklad právního úkonu – vůle obce být právně vázána. Aby došlo ke vzniku právního úkonu, musí k usnesení přistoupit další akt obce, jímž je utvořená vůle projevena navenek. V případě písemných úkonů je proto nutné, aby starosta (nebo jiná k tomu určená osoba) realizovala v písemné podobě schválené usnesení, typicky aby podepsala smlouvu.
Smlouva o poskytnutí dotace je svou povahou veřejnoprávní smlouvou (srov. § 159 odst. 1 správního řadu), takže musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být uvedeny na téže listině, jak vyplývá z § 164 odst. 1 správního řádu. K samotnému uzavření smlouvy (k jejímu podpisu) na základě jejího předchozího schválení radou je oprávněn v souladu s § 103 odst. 1 zákona o obcích starosta, může jím však být pověřen i obecní úřad, resp. k tomu organizačním řádem pověřený pracovník.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Projektová manažerka:
Lada Fógelová
fogelova.oz@smocr.cz
 

Manažer pro vzdělávání:
Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.