Poradna

-
Mají právnické osoby s účastí obce povinnost poskytovat informace?
 

Prosím pro naši obec o radu jak postupovat při vymáhání nájemného. Některé z nájemců možné označit za neplatiče, resp. z nich musíme nájemné různě trvale „dolovat“ i za několik měsíců zpětně apod. Prosím o radu, jak má obec správně postupovat při vymáhání nájemného a případně jaký postup by měl být zvolen, kdybychom je na základě neplacení nájemného měli vystěhovávat... [pokračování]
 
-
 
 

Akce SMO ČR

-

XXI. celostátní finanční konference

6. - 7. 12. 2018

v Praze

Nezapomeňte se registrovat!

Zvýhodněná včasná registrace až do 20. 11.

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Mám dotaz na postup při zániku trvalého pobytu zastupitele na území dané obce. Nedávno jsem se odstěhoval z obce, kde jsem zastupitelem. Oznámil jsem starostovi, že se odhlásím z trvalého pobytu a přihlásím jinde. Tím pádem ztrácím volitelnost. Starosta po mně ale chce ještě písemnou rezignaci na funkci zastupitele. Já si myslím, že nemohu rezignovat, když jsem ztratil volitelnost a o ztrátě mandátu by mělo rozhodnout zastupitelstvo nebo jiný orgán.

Mandát zastupitele, který přestal být z důvodu změny trvalého pobytu volitelný, zaniká, usneslo-li se o tom zastupitelstvo obce, případně rozhodl-li o tom ředitel krajského úřadu. Mandát člena zastupitelstva obce zaniká v uvedených případech dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu proti uvedenému usnesení či rozhodnutí (do té doby je stále zastupitel ve své funkci). Nic však nebrání tomu, aby před tímto usnesením či rozhodnutím odstoupil takový zastupitel ze své funkce na základě své "rezignace".

 

Podmínky volitelnosti ve volbách do zastupitelstev obcí obsahuje ustanovení § 5 ve spojení s § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“). Členem zastupitelstva obce může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva spočívající v zákonem stanoveném omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo ve zbavení způsobilosti k právním úkonům, a který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

 

Podmínku trvalého pobytu v obci musí člen zastupitelstva splňovat po celou dobu svého funkčního období. Případná ztráta trvalého pobytu v obci, kde vykonává funkci člena zastupitelstva, znamená ztrátu volitelnosti a je důvodem pro vyslovení zániku jeho mandátu zastupitelstvem příslušné obce podle § 55 odst. 3 písm. b) volebního zákona. V tomto případě tedy zaniká mandát zastupitele, který přestal být z důvodu změny trvalého pobytu volitelný, vyslovilo-li to usnesením zastupitelstvo obce. Nevysloví-li však zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu, ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to rozhodnutím ředitel krajského úřadu (§ 55 odst. 4 zákona o volbách). Takové usnesení zastupitelstva obce nebo rozhodnutí ředitele krajského úřadu se neprodleně zašle (současně se usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu) tomu, kdo je proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (za doručené se však usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení) podle § 59 odst. 3 zákona o volbách, kde se stanoví, že proti usnesení, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo, že mandát člena zastupitelstva obce zaniká, nebo proti obdobnému rozhodnutí ředitele krajského úřadu se může člen zastupitelstva, o jehož mandát jde, nebo volební strana, která podala kandidátní listinu v obci, do 2 pracovních dnů od doručení domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na zrušení takového usnesení nebo rozhodnutí. Mandát člena zastupitelstva obce zaniká v těchto případech dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle citovaného § 59 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
15. listopadu 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
16. listopadu 2018

Zrealizuj workcamp ve svém městě - školení pro obce a NNO

Praha
20. listopadu 2018 09:00-14:00

50. Den malých obcí

Olomouc
22. listopadu 2018 10:00-13:00

KISMO

Praha, Kancelář Svazu
 
22. listopadu 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
Projektová kancelář
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

 

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

-
Copyright © 2018 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.