Poradna

-
Kdo přezkoumává hospodaření obcí a svazků obcí?
 
Jakou formou může občan obce uplatnit své právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce podle § 16, odst. 2, písm. f) zákona o obcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Mají občané právo vědět v jaké výši a jmenovitě komu byla vyplacena mimořádná odměna z řad zaměstnanců obecního úřadu?
Ohledně otázky informovanosti o příjmech zaměstnanců obecních úřadů je třeba vycházet z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011, sp. zn.: 5 As 57/2010... [pokračování]
 
K jakému datu a podle jakého nařízení se se změnou počtu obyvatel přepočítává odměna uvolněného starosty, i když není změna vyhlášky?
Měsíční odměna za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce se poskytuje dle zákona o obcích dvousložkově... [pokračování]
 
Zaměstnankyně obecního úřadu nestihne v tomto roce vyčerpat 2 týdny dovolené. Za jakých podmínek lze tuto dovolenou čerpat v následujícím roce? Kdy je možné zaměstnanci vyplatit náhradu za nevyčerpanou dovolenou?
Dovolená by měla být čerpána v kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok, nebrání-li tomu překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody... [pokračování]
 
Uvolněnému starostovi obce zbývá za letošní rok 15 dní nevyčerpané dovolené. Za jakých podmínek mu je lze převést do následujícího roku či proplatit?
Nevyčerpaná dovolená uvolněného člena zastupitelstva z aktuálního kalendářního roku se automaticky převádí do roku následujícího. Uvolněný člen zastupitelstva může též požádat o její proplacení... [pokračování]
 
Náleží členům rady obce odměna za výkon pravomocí ve volebním mezidobí?
Dosavadní starosta, dosavadní místostarosta (místostarostové) a rada obce vykonávají v období ode dne voleb až do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pravomoci stále... [pokračování]
 
Jak je třeba postupovat, pokud je proti členovi zastupitelstva obce, kterému vznikl nárok na odměnu při skončení funkčního období, vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, který spáchal v průběhu funkčního období?
Nárok na odměnu dle ustanovení § 75 odst. 7 zákona o obcích je posuzován v závislosti na případném pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin... [pokračování]
 
Kdo rozhodne o tom, kdy se odměna platí ve splátkách nebo jednorázově?
Žádné ustanovení zákona o obcích nepodmiňuje vyplácení odměny při skončení výkonu funkce jednorázově, nebo ve splátkách, rozhodnutím či schválením některého orgánu obce... [pokračování]
 
Vyplácí se odměna jednorázově nebo ve splátkách?
Na základě ustanovení § 75 odst. 7 zákona o obcích může být odměna při skončení funkčního období vyplacena v měsíčních splátkách nebo jednorázově... [pokračování]
 
Jak je třeba posoudit délku výkonu funkce?
Dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to počínaje dnem volby do funkce, za kterou náleží odměna, je považováno za rok výkonu funkce... [pokračování]
 
Jaký je výpočet výše odměny?
Z ustanovení § 75 odst... [pokračování]
 
Komu přísluší odměna při skončení výkonu funkce při volbách?
Z ustanovení § 75 odst... [pokračování]
 
Usnesením zastupitelstva obce byla neuvolněným zastupitelům stanovena měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce. Dalším usnesením zastupitelstva obce byla jmenovaným předsedům kontrolního a finančního výboru stanovena měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce... [pokračování]
Neuvolněnému zastupiteli lze dle zákona o obcích při souběhu funkcí poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, konkrétní výši odměny pro neuvolněné zastupitele ovšem schvaluje... [pokračování]
 
Jakým způsobem může obec přispívat na závodní stravování, ošatné, apod. členům zastupitelstva obce?
Hospodaření s obecním rozpočtem spadá dle zákona o obcích do samostatné působnosti obce. Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí jen zákonem a právními předpisy, které jsou vydány na základě zákona... [pokračování]
 
Může si neuvolněný starosta sám stanovit novou výši odměny nebo musí do zastupitelstva s tímto rozhodnutím?
Z ustanovení § 84 odst. 2 písm... [pokračování]
 
Může člen zastupitelstva obce čerpat dovolenou? Jaké jsou podmínky, za kterých lze nevyčerpanou dovolenou proplatit?
Uvolnění členové zastupitelstva obce mají nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, jak stanoví ustanovení § 79 odst. 1 zákona o obcích... [pokračování]
 
Je možné uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr se starostou?
Je nutno uvést, že obecně žádný právní předpis nevylučuje uzavírání dohodou o pracovní činnosti nebo o provedení práce se členy zastupitelstva obce... [pokračování]
 
Kterým členům zastupitelstva obce a kdy se poskytuje tzv. paušál?
Paušální částka dle ustanovení § 71 odst. 4 zákona o obcích se poskytuje neuvolněným členům zastupitelstev obce, kteří nejsou v pracovním ani jiném podobném poměru (např. osoby samostatně výdělečně činné)... [pokračování]
 
Je člen zastupitelstva obce zaměstnancem obce? Je zaměstnavatel povinen refundovat plat?
Zákon o obcích ve svém ustanovení § 70 stanoví, že člen zastupitelstva obce vykonává veřejnou funkci. Rovněž stanoví, že člen zastupitelstva nesmí být na svých právech vyplývajících mu z pracovního, příp... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.