Poradna

-
Může zastupitelstvo výbor pro národnostní menšiny zřídit, i když v obci 10% zastoupení těchto menšin není?
 

Jakým způsobem má současné vedení obce postupovat, jestliže vyšlo najevo, že určité smlouvy o převodu obecního nemovitého majetku (konkrétně jde o smlouvy kupní a darovací), uzavřené obcí v minulosti, nebyly schváleny tehdejším zastupitelstvem obce. V době uzavření těchto smluv neplatilo současné ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích, stanovující pro tyto případy sankci absolutní neplatnosti právního úkonu (smlouvy).... [pokračování]
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Vzory dokumentů: Smluvní vztahy obce

Vzory smluv a podání jsou rozčleněny do podsložek pro snadnější vyhledávání:

 

 
Hledání v databázi dokumentů

Smluvní vztahy obce

Dohoda o narovnání Narovnání představuje jeden ze způsobů změny závazků mezi stranami, a to konkrétně co do jejich obsahu. Dohodou o narovnání může obec se svým smluvním partnerem nahradit dosavadní závazek závazkem novým, a to tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi doposud sporné nebo pochybné. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o postoupení smlouvy Tento vzor upravuje dohodu o postoupení smlouvy, jejímž prostřednictvím postupitel převádí na jinou osobu svá práva a povinnosti ze smlouvy, kterou uzavřela s třetí osobou. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o prominutí dluhu Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o skončení nájmu bytu Vzor jednoduché dohody o skončení nájmu obecního bytu, zohledňující specifika plynoucí ze zákona o obcích. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o skončení nájmu bytu s dohodou o narovnání Dohodou o skončení nájmu ujednaný závazek zaniká, aniž by byl zřízen závazek nový (naopak je tomu u novace – dohody o změně obsahu závazku). Pro dohodu o skončení nájmu je charakteristic-ké, že smluvní strany musí dospět ke konsensu ohledně skončení nájmu. V dohodě o skončení ná-jmu není nutné uvádět důvody, které vedly smluvní strany k jejímu uzavření. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o skončení nájmu nebyt. prost. s narovnáním Vzor dohody o skončení nájmů nebytových prostor, resp. prostoru sloužícího k podnikání, upravující taktéž finanční narovnání sporných i nesporných závazků mezi nájemcem a prona-jímatelem, vzniklých v době trvání nájmu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů Vzorový dokument pojedná o institutu zajišťujícím dluh, kdy dlužník převádí na věřitele část své pohledávky na mzdu nebo jiný příjem, kterou má vůči zaměstnavateli, případně části jiných svých pohledávek. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o započtení pohledávek Vzorový dokument představuje dohodu ohledně možného způsobu zániku závazků s uspokojením věřitele, a to započtením vzájemných pohledávek na plnění stejného druhu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Vzorový dokument je dohodou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, na základě kterého dochází k ujednání způsobu, jakým se spoluvlastnici mezi sebou při zrušení spoluvlastnictví vypořádají. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o zrušení reálného břemene Dohoda smluvních stran o zrušení smlouvy je jedním ze způsobů zániku závazků (k dalším způsobům zániku závazků patří např. splnění závazku, výpověď, uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena, započtení či odstoupení od smlouvy). Dohodou o zrušení smlouvy ujednaný závazek zaniká, aniž by byl zřízen závazek nový. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o zrušení služebnosti Dohoda smluvních stran o zrušení smlouvy je jedním ze způsobů zániku závazků. Dohodou o zrušení smlouvy ujednaný závazek zaniká, aniž by byl zřízen závazek nový (naopak je tomu u novace – dohody o změně obsahu závazku, či narovnání, kdy zároveň vzniká závazek nový). Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí Vzor upravuje situaci, kdy se smluvní strany dohodnou na zániku závazku uzavřít smlouvu, který vzniknul na základě smlouvy o smlouvě budoucí Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Nájemní smlouva - byt zvláštního určení Vzor nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, použitelný např. při pronájmu bytů v domě s pečovatelskou službou. Oproti nájmu běžného bytu platí v těchto případech některá specifika a odchylky od obecné zákonné úpravy. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Nájemní smlouva - nájem bytu Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Stejně jako občanský zákoník předchozí, obsahuje i nový občanský zákoník zvláštní úpravu nájmu bytu, obsahující řadu ustanovení, od kterých se nelze smluvně odchýlit, a to v zájmu ochrany nájemce, jakožto slabší smluvní strany, který nájmem uspokojuje základní životní potřebu bydlení. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Nájemní smlouva - nájem pozemku Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. V případě pozemků bude nově často na místě uzavírat smlouvu pachtovní, má-li mít „pachtýř“ oprávnění pozemek též „požívat“, tj. obhospodařovávat jej a brát z něho plody či jiné užitky. To bude zejména případ zemědělských pozemků či zahrad. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. S novým občanským zákoníkem pozbyl účinnosti zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Namísto toho obsahuje nový občanský zákoník zvláštní úpravu nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Tato úprava je tedy užší – týká se jen nájmu místnosti či místností za účelem provozování podnikatelské činnosti v nich (nebude tedy ze zákona zpravidla dopadat na pronájem prostor např. spolku, byť se touto zákonnou úpravou lze i v těchto případech inspirovat). Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odstoupení od darovací smlouvy + vrácení daru Vzorový dokument představuje jednostranné právní jednání, na základě kterého je některé ze smluvních stran umožněno, aby nadále smlouvou nebyla vázána. Odstoupení od darovací smlouvy je možným následkem naplnění důvodů pro odvolání daru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odstoupení od kupní smlouvy Odstoupení od smlouvy představuje jednostranné právní jednání některé ze smluvních stran, k ně-muž je tato strana oprávněna na základě smlouvy či ze zákona. Odstoupení od smlouvy přináší zá-nik závazku (smlouvy, z níž závazek vznikl), a to od počátku, včetně odklizení jeho právních účinků. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy představuje jednostranné právní jednání některé smluvní strany, k němuž je tato strana oprávněna na základě smlouvy či zákona. Odstoupení od smlouvy přináší zánik zá-vazku, a to od počátku, včetně odklizení jeho právních účinků. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Oznámení postupitele dlužníkovi o postoupení pohl. K postoupení pohledávky může dojít na základě smlouvy, přičemž k jejímu uzavření není třeba sou-hlasu dlužníka. Platí však, že vůči dlužníkovi je postoupení účinné až doručením oznámení, které upravuje tento vzor. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Pachtovní smlouva - pozemek Pacht je právním institutem, jenž je velmi podobný nájmu, a předchozí občanský zákoník jej také pod nájem zařazoval a zvlášť nerozlišoval. Oproti nájmu může být předmětem pachtu pouze věc přinášející výnosy – plody (ovoce, zemědělské plody, mláďata zvířat) nebo jiné užitky (zisk z propachtované podnikatelské provozovny či závodu, úroky z pohledávek apod.) Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Potvrzení o splnění dluhu - Kvitance Vzor upravuje situaci, kdy je dluh splněn a současně s tím je vydáno potvrzení, že se tak stalo. Toto potvrzení se nazývá kvitancí. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Prohlášení o nevyužití předkupního práva Závisí pouze na vůli předkupníka, zda svého předkupního práva využije, či nikoliv. Prodávající (dlužník) má povinnost nabídnout věc, která je zatížena předkupním právem, ke koupi předkupníhovi vždy, jestliže se rozhodne věc prodat. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Prohlášení o vzdání se předkupního práva Prohlášení o vzdání se předkupního práva je jednostranným právním jednáním, kterým se předkupním vzdává předkupního práva k v prohlášení vymezené věci. Předkupní právo prohlášením o vzdání se předkupního práva zaniká. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Příkazní smlouva Vzor příkazní smlouvy (dříve také mandátní), kterou se příkazník zavazuje pro obec obstarat urči-tou záležitost, ve vzorové smlouvě administraci veřejné zakázky. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Směnná smlouva - směna movitých a nemovitých věcí Směnnou smlouvou, kde předmětem směny je směna nemovité věci za věc movitou, se strany zavazují k vzájemnému převodu vlastnického práva k věci nemovité a k věci movité. Vlastnické právo k nemovité věci jedné ze stran se podmíněně převádí za převod vlastnického práva druhé strany k movité věci. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Směnná smlouva - směna movitých věcí Směnnou smlouvou, kde předmětem směny jsou movité věci, se strany zavazují k vzájemnému převodu vlastnického práva k movitým věcem. Vlastnické právo jedné ze stran se podmíněně převádí za převod vlastnického práva druhé strany k věci. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Směnná smlouva - směna nemovitých věcí Směnnou smlouvou, kde předmětem směny jsou nemovité věci, se strany zavazují k vzájemnému převodu vlastnického práva k nemovitosti. Vlastnické právo jedné ze stran se podmíněně převádí za převod vlastnického práva druhé strany k nemovité věci. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva darovací na movité věci Darování je dvoustranným právním jednáním, jehož podstatou je bezúplatný převod vlastnického práva k věci ve prospěch obdarovaného. Ke vzniku darovací smlouvy se vyžaduje souhlas obdarovaného s poskytnutím daru. Předmětem daru může být jakákoliv věc v právním smyslu kromě věcí, jež jsou vyloučeny z právního obchodu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva darovací na nemovitost Tento vzor upravuje případ darování věci nemovité bez vedlejších ujednání. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva darovací s příkazem Darování je dvoustranným právním jednáním, jehož podstatou je bezúplatný převod vlastnického práva k věci ve prospěch obdarovaného. Ke vzniku darovací smlouvy se vyžaduje souhlas obdarovaného s poskytnutím daru. Podstatou darování s příkazem je uložení povinnosti obdarovanému, aby něco konal nebo něco strpěl. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva darovací se zřízením předkupního práva Darování je dvoustranným právním jednáním, jehož podstatou je bezúplatný převod vlastnického práva k věci ve prospěch obdarovaného. Ke vzniku darovací smlouvy se vyžaduje souhlas obdarovaného s poskytnutím daru. Zřízení předkupního práva je jedním z tradičních vedlejších ujednání smluv. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva darovací se zřízením věcného břemene Vzor upravuje situaci, kdy vedle darování dochází zároveň ke zřízení věcného břemene, jež zatěžuje obdarovaného. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní - nemovité věci Ve smluvním vzoru kupní smlouvy, kde předmětem koupě je nemovitá věc, jsou navržena základní ujednání, která by v kupní smlouvě neměla chybět. V závislosti na předmětu koupě a mnoha dalších okolnostech bude vhodné tento obecný vzor více či méně upravit. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní na movité věci Ve smluvním vzoru kupní smlouvy, kde předmětem koupě je movitá věc, jsou navržena základní ujednání, která by v kupní smlouvě neměla chybět. V závislosti na předmětu koupě a mnoha dalších okolnostech bude vhodné tento obecný vzor více či méně upravit. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením koupě na zkoušku Vzor obsahuje kupní smlouvu, jejímž vedlejším ujednáním je zřízení koupě na zkoušku. Je-li ve smlouvě zřízena koupě na zkoušku, kupuje kupující věc s podmínkou, že ji ve zkušební době schválí. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením předkupního práva Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. V kupní smlouvě je možné sjednat tzv. vedlejší ujednání (doložky). Jsou jimi např. výhrada vlastnického práva, předkupní právo či koupě na zkoušku. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením věcného břemene Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Je-li ve smlouvě zřízena služebnost, postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením výhrady vlast. práva Kupní smlouva je jedním z nejtypičtějších smluvních typů. Ve vzoru je opatřena vedlejším ujedná-ním: výhradou vlastnického práva. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením výhrady zpětné koupě Kupní smlouva je jedním z nejtypičtějších smluvních typů. Ve vzoru je opatřena vedlejším ujedná-ním: zřízením zpětné koupě. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva kupní se zřízením výhrady zpětného prodeje Kupní smlouva je jedním z nejčastějších smluvních typů. Ve vzoru je opatřena vedlejším ujednáním: výhradou zpětného prodeje. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o dílo - nemovitost Vzor smlouvy o dílo na zhotovení, opravu nebo úpravu stavby. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o dílo - zhotovení věci movité Vzor smlouvy o dílo na zhotovení movité věci, v tomto případě nábytku na zakázku. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem Vzor smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem. Ve vzorovém případě jde o smlouvu na vytvoření autorského díla, kterou uzavírá objednatel přímo s autorem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o nájmu hrobového místa Smlouvou o nájmu hrobového místa se zřizuje nájem k hrobovému místu. Smlouva o nájmu hrobového místa se bude vždy řídit zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, přičemž ustanovení občanského zákoníku se použijí pouze v případě otázek, které zákon o pohřebnictví neupravuje. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o pachtu zahrady Pacht je právním institutem velmi podobným nájmu. Oproti nájmu může být však předmětem pachtu pouze věc přinášející výnosy (plody) nebo jiné užitky. Hospodářským účelem pachtu je pak právě „požívání“ těchto výnosů. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Vzor smlouvy o poskytnutí dotace odpovídající novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o postoupení pohledávky Věřitel může i bez souhlasu dlužníka přenechat peněžitou pohledávku (za úplatu) třetí osobě, pokud s tím tato třetí osoba bude souhlasit. Tato situace se nazývá jako postoupení pohledávky. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o reklamě a propagaci Smlouva o reklamě, kterou se obec zavazuje otiskovat v obecním zpravodaji reklamu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí darovací na movité věci Smlouva o smlouvě budoucí je charakteristická tím, že alespoň jedna smluvní strana se jí zavazuje uzavřít po výzvě druhé ze smluvních stran v ujednané lhůtě budoucí smlouvu. Obsah budoucí smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí darovací na nemovitost Smlouva o smlouvě budoucí je charakteristická tím, že alespoň jedna smluvní strana se jí zavazuje uzavřít po výzvě druhé ze smluvních stran v ujednané lhůtě budoucí smlouvu. Obsah budoucí smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí kupní na movité věci Vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní na movitou věc, ve vzorovém případě na osobní automobily. Přílohou vzorové smlouvy je již budoucí kupní smlouva se základními náležitostmi. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitost Smlouva o smlouvě budoucí je charakteristická tím, že alespoň jedna smluvní strana se jí zavazuje uzavřít po výzvě druhé ze smluvních stran v ujednané lhůtě budoucí smlouvu. Obsah budoucí smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní Smlouva o smlouvě budoucí je charakteristická tím, že alespoň jedna smluvní strana se jí zavazuje uzavřít po výzvě druhé ze smluvních stran v ujednané lhůtě budoucí smlouvu. Obsah budoucí smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí pachtovní Smlouva o smlouvě budoucí je charakteristická tím, že alespoň jedna smluvní strana se jí zavazuje uzavřít po výzvě druhé ze smluvních stran v ujednané lhůtě budoucí smlouvu. Obsah budoucí smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o smlouvě budoucí zástavní Vzorový dokument v podobě smlouvy o smlouvě budoucí zástavní přestavuje závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu zástavní smlouvu, kde zástavou jsou nemovité věci. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o spolupráci při zabezpečování PO Touto (veřejnoprávní) smlouvou se jedna obec zavazuje, že bude na území druhé obce zajišťovat požární ochranu. Druhá obec za to bude první obci platit určitý finanční příspěvek. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o výprose Vzor smlouvy o výprose, kterou obec bezplatně přenechává výprosníkovi věc, v tomto případě osobní automobily, k užívání, přičemž není ujednána doba, po kterou má být věc užívána, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce upravuje situaci, kdy jedna osoba druhé bezplatně přenechá k dočasnému užívání věc, která se užíváním nespotřebovává. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zajišťovacím převodu práva Zajišťovací převod práva představuje jeden z mnoha nástrojů zajištění závazků. Za účelem zajištění splnění dluhu převádí sám dlužník nebo třetí osoba své právo (v praxi nejčastěji vlastnické) na věři-tele. Právo je převáděno dočasně, do doby než je splněna povinnost ze zajištěného závazku. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zápůjčce Smlouva o zápůjčce se uzavírá tehdy, pokud jedna osoba hodlá druhé dočasně přenechat tzv. za-stupitelnou věc, nejčastěji peníze. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zemědělském pachtu Pacht je právním institutem velmi podobným nájmu. Oproti nájmu může být však předmětem pachtu pouze věc přinášející výnosy – plody nebo jiné užitky. Hospodářským účelem pachtu je totiž právě „požívání“ těchto výnosů. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zimní údržbě Vzorový dokument představuje smlouvu o zimní údržbě, na základě které se jedna smluvní strana zavazuje provádět na svoje náklady a nebezpečí zimní údržbu komunikací spravovaných druhou ze smluvních stran. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení práva stavby Právo stavby je právem věcným, jehož podstatou je umožnění postavení či zrekonstruování stavby na cizím pozemku. Právo stavby je dle občanského zákoníku věcí nemovitou, přičemž samotná stavba je součástí práva stavby. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení reálného břemene Reálná břemena jsou jedním z typů věcných břemen. Jedná se tedy o věcné právo k věci cizí. Podstatou reálného břemena je to, že osoba povinná je zavázána něco oprávněné osobě dávat nebo něco konat (na rozdíl od služebností, kdy je povinná osoba zavázána něco strpět nebo se něčeho zdržet). Reálným břemenem lze zatížit pouze věc zapsanou ve veřejném seznamu (typicky pozemek), přičemž je možné tímtéž reálným břemenem zatížit i několik věcí. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti Podstatou služebnosti práva pastvy je právo oprávněného pást na služebném pozemku dobytek patřící do jeho hospodářství. Právo pastvy je možné zřídit pro jakýkoliv druh dobytka. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti bytu Podstatou služebnosti je to, že osoba povinná je zavázána něco strpět nebo něčeho se zdržet (na rozdíl od reálného břemene, kdy je povinná osoba zavázána něco dávat nebo něco konat). Podsta-tou služebnosti bytu je právo uživatele užívat cizí věc pro své potřeby a potřeby své domácnosti. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Podstatou služebnosti inženýrské sítě je právo oprávněného na vlastní náklad a vhodným a bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést inženýrskou sít (vodovodní, kanalizační energetické nebo jiné vedení), provozovat jej a udržovat. Vlastník pozemku je pak povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k poškození nebo poškozování inženýrské sítě. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti okapu Služebnost okapu je jednou z pozemkových služebností výslovně upravenou občanským zákoníkem. Podstatou služebnosti okapu je právo oprávněného svádět dešťovou vodu ze své střechy na služeb-ný pozemek, a to buď volně nebo prostřednictvím žlabu, resp. okapu. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby Podstatou služebnosti opory cizí stavby je právo oprávněného „opřít“ si svou stavbu o stavbu povinného. Nejčastěji tak bude služebnost opory cizí stavby zřizována u staveb, jež jsou umístěny na hranici dvou pozemků. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva Služebnost požívacího práva je jednou z osobních služebností. Podstatou služebnosti požívacího prá-va je právo poživatele užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky. Služebnost požívacího práva se váže na určitou osobu, a tudíž smrtí (zánikem) této osoby tato služebnost zaniká. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti práva (svod vody) Podstatou služebnosti práva na svod dešťové vody je právo oprávněného svádět dešťovou vodu ze sousední střechy na svůj (panující) pozemek (jedná se tedy o služebnost podobnou služebnosti okapu, kdy má však naopak oprávněný právo svádět vodu ze své střechy na sousední pozemek). Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu Podstatou služebnosti práva na vodu je právo oprávněného mít přístup a brát vodu z vodního zdroje umístěného na služebném (zpravidla sousedním) pozemku. Tímto zdrojem může být jednat studna, jednak např. potok, pramen apod. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti stezky,průhonu,cesty Podstatou služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou. Stejně tak v sobě služebnost stezky zahrnuje právo jiných osob dopravovat se po stezce k oprávněnému a od oprávněného, a to opět pouze lidskou silou. Služebnost průhonu zakládá právo oprávněné osoby hnát zvířata přes služebný pozemek. Služebnost cesty zakládá právo oprávněné osoby jezdit přes služebný pozemek jakýmikoliv vozidly, tedy i vozidly motorovými. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva Služebnost užívacího práva je jednou z osobních služebností. Podstatou služebnosti užívacího práva je právo uživatele užívat cizí věc pro své potřeby a potřeby své domácnosti. Služebnost užívacího práva se váže na určitou osobu, a tudíž smrtí (zánikem) této osoby zaniká i tato služebnost. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva k movité věci, které zřizuje obec jakožto dlužník ke svému motorovému vozidlu k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, které zřizuje obec jakožto dlužník ke svému pozemku k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce, které zřizuje obec jakožto dlužník k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři Vzor upravuje uznání dluhu, které je jednou z nejtypičtějších forem zajištění závazku. Nejvýznam-nějším účinkem uznání dluhu je prodloužení promlčecí doby. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnost Tento vzor obsahuje doporučený obsah veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu části přenesené působnosti, uzavírané dle § 63 zákona o obcích a správního řádu. Ve vzoru byl zvolen v praxi nej-častější případ, tzn. přenesení části přestupkové agendy. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výpověď nájmu s výpovědní dobou Nájem lze ukončit několika způsoby. Je-li ujednán nájem na dobu určitou, pak je tradičním skonče-ním nájmu uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. Dále je možné nájemní vztah ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí, a to jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby Vzor jednoduché výpovědi z nájmu bytu se všemi povinnými náležitostmi dle nového občanského zákoníku. Ve vzorovém případě se jedná o výpověď bez výpovědní doby z důvodu neplacení nájem-ného. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Výzva k uhrazení dlužné částky Posláním výzvy k uhrazení dlužné částky je adresné vyzvání dlužníka konkrétním věřitelem (příp. jeho zástupcem) k tomu, aby splnil určitou povinnost, nejčastěji aby zaplatil svůj dluh. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
Změna hranic Hranice obcí lze měnit i bez vzniku či zániku obcí. Může se tak stát na základě dohody obcí, která je uvedena v tomto vzoru. Stáhnout vzor Stáhnout instrukce
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.